[newsticker id=0]
Cart - €0,00

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DRIESSEN LEDER

Artikel 1 ALGEMEEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle transacties met ons van welke aard dan ook en hoe dan ook genaamd met uitzondering van die transacties waarbij wij uitsluitend als agent optreden.

Artikel 2 STRIJDIGHEID MET ANDERE VOORWAARDEN
Door onze afnemers gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij onze afnemer onze voorwaarden uitdrukkelijk verwerpt met de mededeling de eigen voorwaarden daarvoor in de plaats te stellen en wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.
Bij strijdigheid tussen de tekst van onze offertes en onze
algemene voorwaarden prevaleert de tekst van onze offertes.

Artikel 3 AANBIEDINGEN/OFFERTES
Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd. Niettemin hebben wij het recht om ons aanbod binnen drie werkdagen nadat het onze afnemer heeft bereikt te herroepen.

Artikel 4 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN EN BEVESTIGING
Overeenkomsten binden ons eerst na onze schriftelijke bevestiging,dan wel nadat wij tot levering overeenkomstig de geplaatste bestelling zijn overgegaan.
De factuur betrekking hebbende op de order wordt, indien de schriftelijke orderbevestiging ontbreekt als de schriftelijke orderbevestiging beschouwd en treedt daar alsdan voor in de plaats.
Door ons in onze prospectie en ander drukwerk verstrekte gegevens,zoals afbeeldingen, maten en gewichten zijn niet bindend.

Artikel 5 ONTBINDING
Indien afnemer aan een van zijn verplichtingen uit een met ons gesloten overeenkomst niet danwel niet tijdig voldoet, danwel surséance van betaling aanvraagt, hebben wij het recht de betreffende overeenkomst, danwel alle met afnemer gesloten overeenkomsten te ontbinden door een enkele schriftelijke mededeling en zonder ingebrekestelling, onverminderd onze rechten, in het bij zonder het recht tot volledige schadevergoeding,
de in- en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen.

Artikel 6 GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN
Indien wij uit ingewonnen informatie danwel anderszins vernemen dat koper niet kredietwaardig is voor het bedrag van onderhavige transactie, hebben wij ondanks mogelijk andersluidende betalingsafspraken de keuze om de artikelen uitsluitend onder rembours te leveren danwel betaling vooraf te verlangen danwel de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7 PRIJZEN
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden onze prijzen in Nederlandse valuta, de Euro daaronder begrepen, exclusief B.T.W., franco werk, exclusief in- en uitvoerrechten (alsmede enige overheidsheffing) , exclusief kosten van transport, op- en overslag, verzekering en kwaliteitscontroles.
De door ons afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van aanbieding. Prijsverhogingen als gevolge van koersfluctuaties en wijzigingen in de wisselkoersen tussen Nederlandse (Euro) en andere valuta (bij geïmporteerde goederen) zijn voor rekening van afnemer voor zover deze wijzigingen meer dan 5% afwijken van de koers zoals die gold op de datum van bevestiging van de overeenkomst.

Artikel 8 HOEVEELHEDEN / MATEN
Wij zijn gerechtigd ten hoogste 5% meer of minder te leveren dan de in de overeenkomst vastgestelde hoeveelheid, tenzij anders is overeengekomen.
De afgeleverde hoeveelheden worden door ons op het afleveringsdocument vermeld.

Artikel 9 PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING
De termijn van levering vangt eerst aan nadat wij alle voor de levering noodzakelijke gegevens hebben ontvangen.
De door ons opgegeven leveringstermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Overschrijding van deze termijn geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat naar eisen van redelijkheid en billijkheid van afnemer niet langer kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten. Ontbindt afnemer de overeenkomst dan vloeit daaruit voor ons geen verplichting voort tot het vergoeden van enige schade, door afnemer ter zake geleden.
Bij niet-tijdige levering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient ons een termijn van minimaal veertien dagen te worden gegund om alsnog na te komen, tenzij redelijkheid en billijkheid onder de gegeven omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen.
Plaats van levering is altijd ons magazijn te Kaatsheuvel. Iedere deellevering wordt als een afzonderlijke levering beschouwd en behandeld met alle daaraan verbonden rechtsgevolgen.

Artikel 10 VERVOER
Het vervoer van voor afnemer bestemde artikelen geschiedt voor rekening en risico van koper op een door ons te bepalen wijze.
Indien door omstandigheden buiten ons toedoen van een duurder middel van vervoer gebruik moet worden gemaakt, dan waarop de verkoopprijs is gebaseerd, zijn de daaraan verbonden meerkosten voor rekening van koper.

Artikel 11 OPSLAG
Indien het aan een afnemer te wijten is dat de door hem gekochte/bestelde artikelen niet door ons kunnen worden afgeleverd, zullen wij deze artikelen voor rekening en risico van afnemer opslaan. De daarmee samenhangende in-, uit- en opslagkosten, alsmede de kosten voor verzekering komen voor rekening van afnemer.

Artikel 12 KWALITEITSKEURING
Afnemer heeft het recht om op zijn kosten de geleverde artikelen te keuren of te doen keuren teneinde na te gaan of deze voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen. Indien de goederen terecht door afnemer zijn afgekeurd komen de met de keuring samenhangende kosten voor onze rekening.

Artikel 13 EIGENDOMSVOORBEHOUD
Door ons aan afnemer geleverde artikelen blijven ons onvervreemdbaar eigendom tot het moment waarop deze, met inbegrip van rente en kosten volledig aan ons zijn betaald.
Alle door ons te eniger tijd aan afnemer geleverde artikelen, die door ons in het kader van een voortdurende handelsrelatie aan afnemer zijn verkocht en geleverd, blijven evenzeer ons eigendom tot het moment waarop al hetgeen wij, met inbegrip van rente en kosten, van afnemer te vorderen hebben, aan ons zal zijn voldaan. Naast het gewone eigendomsvoorbehoud geldt derhalve ook een verlengd eigendomsvoorbehoud. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende artikelen op welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren alvorens de betaling daarvan volledig heeft plaatsgevonden, tenzij wij daarvan op de hoogte Zijn gebracht en daarmee hebben ingestemd. Komt afnemer deze verplichting niet na dan is de koopprijs terstond en in zijn geheel opeisbaar. Afnemer verleent ons reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar onze goederen zich bevinden teneinde onze eigendomsrechten uit te kunnen oefenen.

Artikel 14 RECLAMES
Reclames dienen door afnemer binnen acht dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt. Duidelijk zichtbare gebreken of tekorten dienen door afnemer binnen twee dagen schriftelijk aan ons te worden gemeld. Zichtbare tekorten/gebreken en/of schades die bij aflevering al worden geconstateerd dienen door afnemer op de vrachtbrief of het afleveringsdocument kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval van aanspraken. Indien de klachten een deel van de geleverde artikelen betreffen kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij tenzij de geleverde partij in een dergelijk geval redelijkerwijs niet als bruikbaar te beschouwen is. Indien afnemer de klacht terecht heeft geuit hebben wij de keuze het afgekeurde product voor onze rekening te vervangen, hetzij afnemer te crediteren voor een bedrag gelijk aan de door afnemer verschuldigde prijs voor het afgekeurde product. Gevolgschade wordt door ons niet vergoed. Elke aanspraak op reclame vervalt nadat koper het gekochte in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, heeft bedrukt of gesneden respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft laten bewerken of verwerken, heeft laten bedrukken of snijden, danwel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij koper aantoont dat hij redelijkerwijs ze niet in staat is geweest de reclame in eerder stadium aan ons kenbaar te maken. De reclame-termijn op door ons verzonden facturen bedraagt acht dagen. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd wordt deze geacht de onderliggende transactie met ons correct weer te geven. Getoonde monsters zijn steeds doorsnee monsters. Het optreden van een bepaalde nervatuur, wisselende oppervlakte structuur e.d., welke inherent zijn aan het product leder, vormen geen grond voor afkeuring of schadevergoeding. Dit gezien het feit dat de leveranciers hiervoor nimmer garantie geven.

Artikel 15 BETALING
Betaling van onze facturen dient te geschieden binnen dertig dagen na ontvangst tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, in de valuta waarin door ons is gefactureerd . Indien wij veertien dagen nadat de betalingstermijn van de factuur is verstreken het daarmee corresponderende factuurbedrag nog niet in ons bezit hebben is afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor een in gebreke stelling of sommatie is vereist. Alsdan zijn ook automatisch de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van Euro 250,- Vanaf voornoemde verzuimtermijn loopt de vertragingsrente over het openstaande factuurbedrag, zijnde 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente meer dan 12% per jaar bedraagt, in welke geval de wettelijke rente verschuldigd zal zijn.

Artikel 16 OVERMACHT
Onder overmacht wordt in de relatie met ons verstaan, naast hetgeen omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop WIJ geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen, stakingen in ons bedrijf daaronder begrepen. In het geval van overmacht van ons wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachttoestand het ons onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren. Bij blijvende overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat wij gehouden zijn aan opdrachtgever enige schade te vergoeden.

Artikel 17 GARANTIE
Met inachtneming van de in deze algemene voorwaarden genoemde beperkingen garanderen wij de deugdelijkheid van de door ons geleverde artikelen mits (voor zover van toepassing) al onze instructies met betrekking tot het gebruik van deze artikelen strikt worden opgevolgd. Wij garanderen de bruikbaarheid van onze artikelen bij een (in de branche) normaal gebruik. Bij een abnormaal hoge gebruiksfrequentie vervalt derhalve de garantie. De garantie vervalt tevens indien de artikelen worden aangewend voor enig ander doel dan waarvoor deze gebruikelijk worden geleverd. Indien wij aansprakelijk zijn uit hoofde van onze garantie is aansprakelijkheid beperkt tot het vervangen van de ondeugdelijke artikelen danwel terugbetaling van het voor deze ondeugdelijke artikelen berekende bedrag. De vervanging van artikelen is beperkt tot herlevering exclusief vrachtkosten. In het geval dat wij niet de fabrikant zijn van door ons
geleverde artikelen is onze aansprakelijkheid beperkt tot de aansprakelijkheid zoals die wordt aanvaard door de betreffende leverancier van die artikelen en onder diens garantie. Indien wij uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan afnemer technische adviezen verstrekken met betrekking tot toepassing of het gebruik van het artikel danwel materialen of outillage ter beschikking stellen, verlenen wij, -alhoewel wij al het redelijke in het werk stellen om te bereiken dat ieder verstrekt technische advies adequaat is-, geen garantie en aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de bruikbaarheid van zulke technische adviezen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk door ons is overeengekomen. Afnemer zal ons vrijwaren en schadeloos stellen in geval van enige door ons te lijden schade tengevolge van enige tegen ons ingestelde vordering ter zake van zulk verstrekt technisch advies.

Artikel 18 AANSPRAKELIJKHEID
Indien wij aansprakelijk mochten zijn is deze aansprakelijk als volgt geregeld:
– Voor gebreken in geleverde zaken geldt aansprakelijkheid zoals geregeld in het hiervoor
omtrent garantie bepaalde.
– Wij zijn aansprakelijk indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons of
onze leidinggevende ondergeschikte. Onze aansprakelijkheid is daarbij overigens beperkt
tot het bedrag van de onderhavige transactie.
– Mocht echter naar eisen van redelijkheid en billijkheid onze aansprakelijkheidsverplichting
tot het vergoeden van het bedrag van de transactie te gering zijn in verhouding tot de
door afnemer geleden schade en is het in de branche van afnemer niet
gebruikelijk zich voor zulke schade te verzekeren, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot
anderhalf maal het bedrag van de onderhavige transactie.
– Gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten voor zover deze een bedrag beloopt hoger dan
hetgeen waartoe wij, op grond van het bovenstaande, aansprakelijk zijn.

Wij zijn niet aansprakelijk indien zaken niet geschikt blijken voor het doel waarvoor koper deze van ons heeft gekocht (normaal gebruik buiten beschouwing gelaten) . Koper dient zich derhalve omtrent geschiktheid van zaken voor het doel dat hij daarmee beoogd tevoren op de hoogte te stellen. Bij artikelen, gekocht via contract producent-agent en uitgeleverd via consignatie, overname of afroep over de agent, blijft de leverancier/producent te allen tijde verantwoordelijk voor wat betreft de uitvoering, technische specificaties en chemische eisen. Bij de levering van leder zijn wij niet aansprakelijk voor kleurverschillen, noch voor afwijkingen die inherent zijn aan het natuurproduct leder. Indien het gaat om geverfde artikelen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor het door opdrachtgever opgeven van onjuiste kleurnummers.

Artikel 19 TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
Al onze aanbiedingen, en alle transacties met ons hoe dan ook genaamd en uit welke hoofde dan ook worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht binnen het Koninkrijk. Het Weens Koopverdrag, alsmede de Eenvormige Koopwetten zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Beslechting van geschillen welke voortvloeien uit met ons gesloten overeenkomsten worden ter onzer keuze beslecht door de Burgerlijke Rechter van onze woonplaats danwel door arbitrage. Indien ons wordt verzocht bovengenoemde keuze te maken dan zullen wij ons binnen veertien dagen, nadat een daartoe strekkend verzoek ons heeft bereikt, daarover uitspreken. In geval van arbitrage zijn van toepassing de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut.

Artikel 20 VINDPLAATS
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te s’Hertogenbosch. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van de aanbieding c.q. de transactie met ons.

Driessen Leder
Altenaweg 16
5145 PC Waalwijk
The Netherlands